Ordensregler og Bestemmelser for  haveforeningen Sønderris 

Bestyrelsen

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, lørdag D.24-02-07. Kontrolleret D.01-02-09.

Revideret på bestyrelsesmødet den 20.04.2018

Revideret på generalforsamlingen 15.02.2020

 

  

1.

Haverne og de dertil hørende hække, veje og stier uden for de enkelte haver skal holdes fri for ukrudt.

Ved misligholdelse af hækkene samt stien (1 m ud) bliver der udsendt en advarsel med en 14 dages frist til at få ordnet det. Sker dette ikke, vil der blive sat en havemand på for lejerens regning.


2.

Hækkeklipning skal ske første gang senest den 30. juni.
Sidste klipning senest ved udgangen af sæsonen, den 30. september.
Hækken klippes således, at højden under væksten ikke overskrider maksimumhøjden på 180 cm, dvs. den klippes i en højde på 160/170 cm. Hækkene skal være liguster.
Ved enighed mellem naboer, kan man klippe hækken lavere. Ved uenighed, klippes der til en højde på 160-170 cm.


3.

Materialer til byggeri mv. skal anbringes inden for hækkene.


4.

 Husene skal holdes i pæn og ordentligt stand.


5.

På foreningens område skal der altid køres forsigtig og med en hastighed på max. 15 km/t.
Dette gælder også gæster og besøgende.


6.

Hunde skal føres i snor på foreningens veje, stier og fællesarealer.


7.

Der må ikke holdes nogen form for husdyrhold. Det er dog tilladt at medbringe kæledyr fra privaten.


8.

Radio og lignende skal dæmpes mest muligt.


9.

Støjende adfærd som for eksempel brug af motordrevne plæneklippere, generatorer, hækkeklippere etc. må kun ske i tidsrummet 8 – 21. På søndage kun fra kl. 8 til 12. Efter klokken 12 er det forbudt at anvende ovennævnte redskaber. Anvendelsen/larmen må aldrig være til gene for naboerne og arbejdet skal ophøre, hvis man bliver bedt om det.


10.

Enhver har pligt til at bidrage til opretholdelse af ro og orden i foreningen. Dette gælder også gæster.


11.

Enhver have skal være forsynet med husnummer. Nummeret skal være synligt fra havegangen.


12.

Samtlige haver skal have installeret vandmåler, som aflæses af bestyrelsen minimum en gang om året.


13.

Det påhviler lejeren at kontrollere, at vandmåleren er i forsvarlig stand. Den må ikke fjernes, da den tilhører foreningen. Går måleren i stå, skal det straks meddeles formanden eller en anden fra bestyrelsen, ellers pålignes gennemsnittet af forrige års vandforbrug.
En ubetalt vandregning vil resultere i lukning af vandet for den pågældende have.


14.

Formanden skal til enhver tid have nødvendig adgang til haverne.


15.

Der afholdes generalforsamling i februar måned.
For at have stemmeret til generalforsamlingen skal havelejen være indbetalt.


16.

Henkastning af enhver form for affald på de grønne områder og i beplantningen omkring koloniens anlæg samt ud i randbeplantningen, er forbudt.


17.

Ved ejerskifte skal have/hus vurderes og evt. restance, gebyr mv. bliver modregnet før udbetaling af salgsprisen.


18.

En vurdering af en have (med eller uden bebyggelse) koster et gebyr på 500 kr., som indbetales via et girokort, som udleveres af bestyrelsen. Dette går til kredsen.


19.

Ny lejer skal godkendes af bestyrelsen.


20.

Havehuset må benyttes til beboelse inden for tidsrummet 1. april og 1. oktober samt til ophold i skolernes ferier. Herudover er korte ophold tilladt (jf. Esbjerg Kommunes retningslinjer)


21.

Bebyggelser må kun opføres efter forud godkendt tegning, der i 2 eksemplarer afleveres til formanden (jf. byggereglementet).


22.

Køkkenaffald skal være indpakket og skal lægges i de dertil hørende beholdere.


23.

Byggeaffald samt ikke-haveaffald fra hus og have skal lejer selv bortskaffe. Det er total forbudt at afbrænde den slags affald i haven.  Der kan henvises til Tarp genbrugsplads.


24.

Havelejerne er forpligtet til at holde sig orienteret om, hvad der foregår i foreningen via informationstavlerne, foreningens hjemmeside:  www.hfsoenderris.dk,

Facebook (Haveforeningen Sønderris Esbjerg) samt udsendte mails.


25.

Toiletterne skal forlades i rengjort stand efter brug. Bestyrelsen kan hyre en eller flere til at gøre rent.


26.

Der kan på generalforsamlingen nedsættes forskellige udvalg, såsom festudvalg, vurderingsudvalg og lignende.


27.

Alle sager, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal afleveres skriftlig til formanden. Dette kan foregå på mail: soenderrishaveforening@gmail.com


28.

Afstand til bebyggelse fra skel er 2½ m, dog minimum 5 m til nabobebyggelse.


29.

Bestyrelsen skal altid være i besiddelse af lejerens gældende helårsboligadresse samt mailadresse og telefonnummer og kan forlange dokumentation herfor. Husk at melde ændringer.


30.

Køretøjer må ikke parkeres på grusbelagte køre- og cykelstier på haveforeningens område. Af- og pålæsning er dog tilladt. Der må parkeres på alle græsarealer.


31

CVR-registrerede biler skal holde på gæsteparkeringen, dog vil der kunne dispenseres for mindre varevogne.


32.

Alle lejere kan have en nøgle (eller to) til foreningens låsesystem, som udleveres af formanden mod et depositum på kr. 200; bortkomne nøgler koster også kr. 200.

Brik til bomsystemet kan erhverves for kr. 400 pr. stk.


33.

Hensynet til næsten er en afgørende faktor i alle tvivlstilfælde. Er der stadig tvivl, er bestyrelsen i.h.t. lovene bemyndiget til at træffe afgørelse.


34.

På ordinær generalforsamling i 2013 blev det vedtaget, at hver have skal have en postkasse opstillet ved indgangen til haven.


35.

Alle forslag, som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal afleveres skriftligt til formanden senest den 31. december året før afholdelse af ordinær generalforsamling.


36.

Den automatiske bom er åbent i sommersæsonen (1.4. - 30.9.) fra kl. 6 til kl. 22.00. I weekenderne til kl. 24. Resten af året er den lukket.
Ved problemer med bommen, kan man ringe til telefonnummeret på det opsatte skilt, alternativt til formanden. Bommen kan fjernstyres.


37. 

Påtaler ved overtrædelse af disse bestemmelser er altid dikteret ud fra ønsket om så gode og ordnede forhold som muligt for os alle.Bestyrelsen

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, lørdag D.24-02-07. Kontrolleret D.01-02-09.

Revideret på bestyrelsesmødet den 20.04.2018

Revideret på generalforsamlingen 15.02.2020

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 25.februar 2023


Seneste kommentarer

29.11 | 15:30

Du må kontakte sælgeren for at få de oplysninger. Huset må kun beboes fra 1.4 til 30.9.

29.11 | 14:15

Hvor mange kvm er huset og er den beboelig hele året og hvad er der af fælles udgifter

30.10 | 06:20

se evt. have nr 57

25.10 | 17:20

Jeg søger en nedrivning
eller forsømt have
eller kolonii i Esbjerg

Del siden