Referat fra den ordinære generalforsamling lørdag den 15.2.20 kl. 09.00 påKredskontoret, Esbjerg.

Der var 19 haver repræsenteret.

Vi startede som altid med kaffe og brød. Derefter bød Jan velkommen. 

1.

Valg af ordstyrer

Omar blev foreslået og valgt.

2.

Valg af stemmeudvalg.

Kurt og Johannes blev valgt.

3.

Bestyrelsens beretning ved formanden.

2019 var et forholdsvis stille år her i foreningen, men der er blevet arbejdet på borde/bænke sæt til fælleshuset.

Først blev der  lavet en prototype og siden da er man gået i gang med at lave alle bænkene (6 stk i alt). Rigtig godt arbejdet af alle involverede. Det sparer foreningen for en masse penge, som vi kan bruge på noget andet. 

Et færdigt bænkesæt kan ses ved fælleshuset. 

 

Så arbejdes der på dræn i sydenden af foreningen. Vi har snakket med flere entreprenører, men ingen har villet grave i jorden endnu på grund af alt vandet. Vand er stadigvæk et problem, og jeg vil bede alle lejere, som har problemer, om at tænke på, hvor I leder overfladevand hen. Få det ud på engen, der hvor det er muligt. 

Hjælp hinanden indtil vi får problemet afhjulpet. 

Så kommer jeg lige med et surt opstød.  Vi har i årets løb oplevet nogle, som ikke betaler til tiden, eller giver lyd til kasseren om forsinkelser eller udsættelse af betalingen.Dette sker hver gang, der er en opkrævning.

Det er simpelthen for dårligt og giver kassereren en masse ekstra arbejde. 

Få styr på jeres betalinger, så de kommer til tiden, eller kontakt kassereren, så han ved, der er et problem.

Samtidig er der nogle, som ikke vil følge reglerne.Synes, at det er rigtig træls, for alle har meldt sig ind i foreningen og dermed har de også læst reglementet og sagt, at dette her vil jeg gerne. Hvis der er nogle som mener, at dette har ændret sig, så synes, jeg de skal søge andre steder hen, så det ikke ødelægger det for alle dem, som gerne vil. Næsten alle bidrager til det gode fællesskab og vi vil rigtig gerne have de sidste med. Nogle kan meget og nogle kan lidt, sammen kan vi alt. 

Jeg synes, vi har en rigtig dejlig forening, så lad os kæmpe for, at det forbliver sådan.

Der er flere som har fået smag for at grave store tanke ned til genanvendelse af regnvand. Dette er ingen dum ide, men vi har fået besked af kommunen, at der skal søges om tilladelse til nedgravning af sådanne tanke hos kommunalbestyrelsen. De som allerede har gravet tanke ned, skal stadig ansøge om tilladelse til deres tanke. Jeg vil samtidig sætte mig ind i reglerne om disse tanke, da det også er nyt for bestyrelsen, at der skal søges om tilladelse.

Som jeg har forstået det, så skal der søges om tilladelse, hvis der graves dybere end 1,5 m, men vi vil komme tilbage med flere oplysninger, når vi har dem. 

Så arbejdes der på at anlægge bedre P-plads mellem have 83 og fælleshuset..

Kantsten har vi fået gratis hertil. Ingen ved endnu, hvornår arbejdet påbegyndes, men forhåbentligt snart. 

Så er der kommet nye lejere til i 2019 og der er begyndt at ske en masse nyt og ombygninger i foreningen, det er dejligt at se, og vi byder alle nye velkommen og håber, at I er blevet taget godt imod. 

Så vil jeg bare ønske alle et godt år her i 2020.

 

Bemærkninger til beretningen etc.

Jesper har ca. 1000 kopsten liggende, som vi gerne må få.

Johannes spurgte, om de nævnte regnvandstanke skulle registreres. Det skal  oplyses ved vurderingen.

Jan agter at snakke med Lene Hartvigsen desangående og komme med mere information senere.

Etablering af P-pladsen ved Jesper bliver definitivt i år. Den mudderpøl ved Jesper er ikke rimeligt. Det er kun tørt, hvor Jesper selv har etableret dræn.

Allan har fået oplyst, at hvis de store regnvandstanke er gravet ned og vandet føres ind i huset, skal der betales afgift/vandmåler på, da vandet jo ledes ud i kloakken.

Der blev spurgt, om man har tænkt at etablere en p-plads hen ved Jan.

Dette er ikke aktuelt lige nu.

Ansøgning om tilladelse gælder kun de nedgravede tanke, ikke almindelige regnvandstønder.

Formandens beretning blev godkendt

4.

Årsregnskab ved kassereren  med evt. revisionsberetning

Regnskabet ser fornuftig ud. Positivt resultat kr. 30.000 

Bøn fra kassereren: Betal til tiden. Der er så meget arbejde forbundet med rykkere.

Giv besked/ring til kassereren, hvis I har et økonomisk problem. Så finder man en løsning.

Allan gik regnskabet igennem.

Konto “Fællessbygning” er overskredet. Dette skyldes, at vi har fået materiale til 6 bord/bænkesæt (kr. ca. 12.000)

Festen blev lidt dyrere, men det viser vel bare, at der var flere deltagere.

Der blev spurgt, hvem der lavede de bænke.

Indtil nu har der været frivillige især fra bestyrelsen samt Birgitte.

På torsdag fortsætter arbejdet.

Der blev spurgt, hvad der skulle ske med de gamle borde/bænke. 

De skal skrottes, men de bliver tilbudt medlemmerne og slået op på Facebook/opslagstavlen.

Gunnar spurgte, hvornår vi var færdig med betalingen til kloak. 

Det er vi i sidste kvartal  i 2021. Det er helt efter planen

Årsregnskabet blev godkendt.

5. 

Godkendelse af budgettet for 2020.

Budgettet er blevet lavet efter de samme forudsætninger som regnskabet. 

Stigningerne både indtægter og udgifter er sat ind. De øvrige poster reguleret.  Som altid stiger vand og Renovation.

Hvis budgettet holder, burde det give et overskud på kr. ca. 30.000.

Vi skal bruge en del penge til dræn.

Allan har haft fat i mange, men ingen er interesseret i arbejdet. Der er for meget vand. Så det bliver nok Tonny, som vi altid har brugt.

P-pladsen ved Jesper SKAL laves snarest. Der vil blive gravet 15 - 20 cm af og der lægges knust beton (gentech) det holder bedre end stabilgrus. 

Vi mangler ikke penge til det.

Vi har et stort beløb stående på kontoen 7878 “Depositum”. Der de penge, vi alle indbetaler til fælles  vand. En stor del af disse penge putter vi i depositum kassen, så vi har penge til målere, hvis de skulle gå i stykker.

Vibeke spurgte, når der var overskud, hvornår vi så ville gå i gang med  toiletbygningen?

Allan oplyste, at vi lige havde haft et møde med en tømrer (Anders Gregersens svigersøn), som arbejder i en tømrervirksomhed, og som også har leveret  træet til de nye bænke.

Han har målt op til en overbygning i stedet for de to telte, som vi har haft, og som lukker hele området med tag. Desuden laver han en tegning til en toiletbygning med to toiletter/håndvask og et brusebad i forlængelse af huset over mod Allan (nr. 71). Det skal være handicapvenlig og med puslebord

Vi håber på en snarlig pris.

Vibeke spurgte, hvad vi vil lave først?

Allan syntes, at vi burde prioritere toiletbygningen højest, fordi det gamle toiletter var meget uhumsk og fugtig. Det vil være en fordel ved udlejning af Pilehuset.

Vi havde tænkt på et luft/luft anlæg i Pilehuset til opvarmning af hele huset samt toiletterne, så det er varme på hele året.

Omar gjorde opmærksom, at det allerede var sidste år, bestyrelsen var blevet pålagt at komme med en løsning. Så nu var det på tide at vi gik i gang.

Anette spurgte, hvordan det skulle betales?

Det ville blive for dyrt med en pengeautomat eller lignende. Løsning kunne være en møntkasse.

Omar mente, det kunne lade sig gøre med den brik, vi har i forvejen.

Det skal undersøges. Det er et fransk firma, som leverer brikkerne. Om de kan programmeres sådan, at de kan ramme en magnetventil, som kan åbne for vandet, så er det en fornuftig løsning. 

Jesper spurgte, hvor meget toiletterne blev brugt i forhold til, hvad et betalingssystem koster?. 

Vi er overbeviste om, at nye toiletter og nyt brusebad vil blive brugt.

Det gamle toilethus er uhumsk og bliver derfor ikke brugt så meget. 

Vi blev allerede sidste år spurgt, om der kunne  installeres en vaskemaskine, når vi byggede et nyt toilethus. Der er flere, som kunne tænke sig at vaske i kolonihaven.

Dette forslag var vi ikke kommet videre med.

Det skal overvejes.

Anette bemærkede, at når der kom nogle forslag, så skal de også tages med/behandles.

Hvis man ligger inde med gamle nøgler til toilethuset, må de godt afleveres, såfremt man ikke har brug for dem mere. Så får man pengene tilbage.

Budgettet blev godkendt.

6. 

Indkomne forslag

6.1. 

Festudvalget opløses og bestyrelsen vælger selv medlemmerne dertil

Allan oplyste, at Festudvalget ikke skal opløses, men ansvaret  for festudvalget, som det er i dag, har generalforsamlingen. Bestyrelsen har ingen ansvar over for festudvalget. 

Hvis man siger, festudvalget bliver valgt af bestyrelsen eller udpeget af bestyrelsen  så er ansvaret lagt over på bestyrelsen. Dermed vil der formentlig altid være den siddende kasserer  med i festudvalget. Så bliver økonomi og festudvalget bundet sammen . Så skal man ikke vente til næste års generalforsamling før man kan ændre noget. Sådan som det er i dag, skal vi faktisk spørge generalforsamlingen,  hver gang festudvalget vil lave noget nyt. 

Hvis der er medlemmer her, som vil være med i festudvalget, bedes de melde sig.

Efterfølgende har Vibeke, Else Marie og Birgitte meldt sig. Desuden Allan (kasserer)

Forslaget godkendt


6.2. 

Egenbetaling i forbindelse med høstfesten

Vibeke foreslog, at prisen pr. person sættes til kr. 100, som inkluderer maden og 5 genstande.

Vibeke  uddybede forslaget.  100 kr. pr. medlem og deres pårørende (kæreste, samboende) Ikke-medlemmer betaler fuld pris, som vi altid har gjort.  

Poul Erik spurgte, hvad en genstand var?  et glas vin, en øl, en sodavand ??

Leif mente ikke, at det var til at styre. Det kan ikke være rigtig, at man skal have drikkevarer oveni prisen. Den er sat lavt nok i forvejen. Der er heller ikke alle, som drikker  5 genstande


Vibeke var kommet med forslaget for at få flere med til høstfesten.

Hun frafaldt de 5 genstande. 

Forslaget ændres til:

Det skal koste kr. 100 pr medlem og dennes ægtefælle/kæreste/sambo.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris, som fastsættes af festudvalget. 

Forslaget godkendt.

6.3. 

Hækkeklipning (Punkt til ordensreglementet) 

Hækkeklipning skal ske første gang senest den 30. juni. Sidste klipning senest ved udgangen af sæsonen, den 30. september.

Hækken klippes sådan, at højden under væksten ikke overskrider maksimumhøjden på 180 cm, dvs. den klippes i en højde på 160/170 cm.

Jan uddybede punktet.  Vi har samme problem hvert år. I vores reglement står der, at hækken skal klippes omkring Sankthans.  Med konkrete datoer ville det blive nemmere at styre.

I kontrakten med kommunen står der, at hækken ikke mod komme over 180 cm. Derfor anbefaler vi, at hækkene bliver klippet ned på 160/170 cm, så de ikke overstiger de 180 cm i vækstperioden

Jesper mente, det var en genial ide. 

Der fulgte en længere diskussion omkring hækkeklipning. 

Poul Erik sagde, at mange hække  faktisk trængte til at blive klippet helt ned.  Men det skal aftales med naboen.

Johannes sagde, at kommunen gik meget højt op i hækhøjden.  

Allan var sikker på, at hegnsloven vil blive ændret/strammet i kolonihaverne i Esbjerg kommune inden for nærmeste fremtid.

I vores haveforeningen er der omkring 4 - 5 hække, som ikke overholder reglerne, og som er over 2 m høj. De er ikke blevet klippet i efteråret

Hvad skal vi gøre, hvis vi ikke har et regelsæt, som siger, det skal være sådan.

Vi er en forening, hvor vi er frivillige medlemmer og vi har selv vedtaget de vedtægter vi har. Hvis de blev overholdt,  så var bestyrelsen fri for at lege politibetjente. 

Hegnsloven siger, at hvis to naboer ikke kan blive enige om hækhøjden, så er det den, som vil have hækken på 180 cm, som får ret og ikke den, som vil have den på 150 cm.

Anette syntes, at bestyrelsen skulle anmode medlemmerne om at overholde reglerne og klippe hækkene ned til 160/170 cm og forklare dem, hvorfor.

Anders P sagde, at vi skal have de regler med at hækkene skal klippes den 30.6. og 30. september. På de tidspunkter må hækkene ikke være højere end 180 cm.

Sådan er reglerne og dem har vi selv skrevet under på. Teoretisk set burde vi kunne sætte en havemand på til klipning af en hæk. Det blev faktisk vedtaget allerede for 2 år siden.

Vi kan ikke bruge de flydende datoer som fx omkring Sankthans

Forslag godkendt.

 

6.4. 

Biler, som er erhvervsregistreret (CVR) skal parkeres på parkeringspladsen for gæster.

Jan uddybede forslaget.

Der er flere og flere store biler, som optager pladsen for de alm biler. P-pladserne bliver også ødelagt, især i denne tid, hvor der regner så meget og jorden er blød.

Omar mente også , at det ville være fordel, hvis de store biler holdt på gæsteparkeringspladsen.

Jesper bemærkede,  at han kun havde en lille varebil og han bor derude hele sommeren. Han kan ikke se det rimelige i, at han skal parkere på gæsteparkeringspladsen, når sådan en som Jack kører rundt i en stor Audi, som nok ødelægger meget mere end Jespers lille bil.. 

Længere diskussion om, hvor bilerne må holde.  

Allan oplyste, at hele sidste sommer havde  der været mange store CVR biler, som havde holdt  permanent på den nederste parkeringsplads sådan, at havelejerne ikke kunne holde på deres pladser. Derfor holdt de alle mulige steder ude på kørevejene. 

Det er det, vi vil undgå ved at få de store biler til at holde på gæsteparkeringen. Vi sagde derfor CVR registredede biler. Hvordan skulle vi ellers lige definere det  

Det er for at få de store, tunge biler, som holder der flere dage, væk. De bruger ikke bilerne i dagtimerne. De holder der også i weekenderne og blokerer for medlemmernes egne biler.

Selvfølgelig må en arbejdsbil læsse af, men skal derefter flytte til gæsteparkeringen.

Vi skal selvfølgelig kigge på Jespers lille bil og evt. andre små biler.

Jan kom med forslag om, at biler på så og så mange kilo skulle holde på gæsteparkeringspladsen. Men det vil være svært at styre. Forslaget forkastes. 

Hvis vi kunne blive enige om, at vi nu overholder reglerne, og parke

rer de store biler, som ikke nødvendigvis behøver at  holde i haven, holder på gæsteparkeringen, så var der ingen problemer.

Vibeke spurgte, hvor mange der havde en CVR bil? Det kunne vi umiddelbart ikke svare på, men der har været en varebil fra LM-huse, som har holdt på p-pladsen oppe ved Jan. Ejeren fik besked på at flytte bilen til gæsteparkeringspladsen, hvilket han gjorde. Det er ikke havelejerne, som har CVR-biler, bortset fra Jesper. Det er håndværkere.

Kurt Eskildsen bemærkede, at der er nogle, som vasker deres bil med Shampoo. Det er skadeligt for græsplænen.

Forslaget omformuleres.

CVR-registrerede biler skal holde på gæsteparkeringen, dog vil der kunne der dispenseres for mindre varevogne

Forslag vedtaget i denne form.


7. Valg af formand

Jan Wind var på valg og blev genvalgt.

 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

Anders Gregersen blev foreslået og valgt.

 

9. Valg af revisor for 2 år.

Johannes var på valg og blev genvalgt.

 

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Leif var på valg og blev genvalgt.

Hardy opstillede og blev valgt.

 

11. Valg af revisorsuppleanter for 1 år.

Anette og Kaj var på valg og blev begge genvalgt.

 

12. Valg af lokal vurderingsmand

Johannes var på valg og blev genvalgt.

 

13. Valg af medlem til rengøring af toiletter

Else-Marie var på valg og blev genvalgt.

 

14. Valg af medlemmer til opsætning og nedtagning af vandmålere

Anders Pedersen og Arlette var på valg og blev genvalgt.

 

15. Foreløbig fastsættelse af datoer for fælles arbejdsdag og høstfest

Fælles arbejdsdag 17. maj 2020 kl. 09.00. Evt yderligere en arbejdsdag i forbindelse med bygning af overdækning af terrassen og toiletbygning.

 

Datoen for høstfesten ændres fra 5. september til 26. september

Der diskuteredes, hvornår på dagen høstfesten skulle holdes. Der var adskillige meninger. Vibeke havde spurgt adskillige medlemmer, og de vil helst have det om aftenen. 

Leif mente, der var ingen, som forhindrede det ny festudvalg i også at arrangere en sommerfest.

Da Anette var i festudvalget, var der høstfest om eftermiddagen 2 eller 3 gange. Der var nogle, som syntes det var fint, andre var ikke så begejstrede.. 

Anette foreslog aktiviteter for børn om dagen.

Peter havde også nogle ideer. Han blev også opfordret til at nedfælde sine ideer og afleverede dem til festudvalget.

Det må det ny festudvalg tage sig af som kommer til at bestå af følgende:

Vibeke, Else Marie og Birgitte samt Allan.

 

Omar påskønnede, at alle informationer blev sendt ud pr. mail.

------------------------------------------------------------------------------------------------
1
6. Eventuelt

Johannes foreslog kun at lægge tag på halvdelen af terrassen. 

Mange vil gerne sidde ude i solen. 

Det bliver formentligt et ståltag, da dette er billigst og mest holdbart. 

  

Vi kunne overdække den terrasse som vi har nu og så forlænge den.  Vi agter også at lave et lille skur eller lignende til opbevaring af grill etc.

 

Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan få begyndt, men det bliver så snart som muligt. Vi afventer tegning, som vi skal kigge på/godkende. Derefter kommer tømreren med et tilbud.

Tømreren er ikke ansat, så han skal have penge. Ellers er det frivilligt arbejde.

 

Vibeke spurgte om prioriteringen? 

Vi venter på tegninger på det hele. Vi har ikke afgjort, hvad vi vil bygge først. 

Når vi har fået priser, ser vi videre.

Omar foreslog evt en ekstra arbejdsdag. Det havde vi også overvejet.. 

Vi skal også søge om byggetilladelse.

Omar tror, at det er nemmere/hurtigere at få en byggetilladelse  igennem til overdækningen, da der skal laves kloak til toiletterne.

Vejledende afstemning: 

Vil man helst have bygget overbygning først -  8

Vil man helst have toiletterne først:  15

 

Ekstra toilet er en god ting ved udlejning af salen.

Peter synes, der mangler aktiviteter for børn. Mener vi skulle lave en konto, så man havde penge til det.  

Det bliver taget op af festudvalget. Der kommer flere og flere børn i foreningen.

God ide, men vi kan ikke lave en legeplads. Det er for dyrt i forsikring.

 

Anette: Man kan ikke spille noget fx Frisbee, bold etc. Der holder for mange biler.

Hvor må de spille? 

De fleste synes ikke, der nogensinde har været et problem.

Der er også et fodboldmål på det store areal.

 

Vibeke foreslog etablering af en Petanque-bane, men sådan en koster ret meget.

Vi tager det op til overvejelse.

 

Allan foreslog Peter at lave en liste over sine ideer til børneaktiviteter. Så vil han blive inviteret til et møde med festudvalget. Pengene er det mindste problem.

 

Tina kom også med nogle ideer. Man kan lave mange gratis ting for børnene. 

 

Poul Erik foreslog en Naturlegeplads, men randbeplantningen må ikke bruges.

Det skal søges om. 

 

Vi må i hvert fald ikke bruge randbeplantningen (Lene fik øje på nogle plastikstole, som børn have sat op i randbeplantningen.) Det dur ikke.

 

Det eneste stykke som er fri til sådan noget, er mellem Pilehuset og Allans have og Allan synes, det er nok med de aktiviteter under de forskellige fester om sommeren. Han vil ikke have det tættere på. 

 

Johannes nævnte en hjemmeside fra kommunen. Der bliver taget et billede af alle huse både forår og efterår. Lene Hartvigsen kigger på dem og sammenligner, hvordan det har set ud sidste år. Man kan se alt på dem.

Hjemmesiden hedder: webkort (esbjerg kommune) Allan nævnte også en anden side: skråfoto.

 

Jan takkede for god ro og orden.

Dirigent:

--------------------------------------------------------------

Omar El-Shakarji

Referent:

---------------------------------------------------------------------------------------------

Arlette Skodborg-Jørgensen


Sønderris 15. februar 2020--------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling lørdag den 23.2.2019 kl. 09.00 i Pilehuset.

Referat

Der var 24 haver repræsenteret.

Vi startede som altid med kaffe og brød, hvorefter Jan bød velkommen. Han kom med nogle praktiske bemærkninger omkring brugen af toilettet.

1.

Valg af dirigent

Omar (have nr. 45) blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidig.

2.

Valg af stemmeudvalg.

Eydfinn og Johannes blev foreslået. De modtog valget.

3.

Bestyrelsens beretning ved formanden

2018 har været et lidt stille år i haveforeningen, men nogle har fået bygget og der er kommet nye folk til i haveforeningen. Det er dejligt og jeg synes generelt, at stemningen er god her i foreningen.

Selvfølgelig har der været ting at se til og jeg takker for det gode fremmøde til fælles arbejdsdagene og opbakningen omkring vores andre arrangementer som Sankthans, flaghejsning og -nedtagning osv.

Efter vi har fået den nye bom har vi ikke haft fremmede biler kørende  rundt i haveforeningen. Så vi må sige, den virker og har virket upåklageligt.

Så er vi i gang med at få løst vandproblemerne i sydenden og får dem forhåbentligt helt væk.

Der graves hhv. uddybes en grøft fra have 55 op til stien ved have 47, som skulle kunne stoppe vandet inden det kommer ind fra engen.

Som I sikkert alle ved, er Peter trådt tilbage som næstformand og vi takker ham for alt hans arbejde her i haveforeningen. Peter, du har lavet rigtig meget gennem årene og det takker vi for.

Anders  (have 31) er trådt ind som næstformand.

Som man har hørt og læst, har nogen anmeldt nogle lejere til kommunen.

Vi har ikke kunnet få oplyst navnet på anmelderen, men vi har  modtaget en mail fra Lene Hartvigsen hos Esbjerg kommune, som Allan læste op.

“Den anonyme anmeldelse, Esbjerg kommune har modtaget, at 4 havelejere har helårsbeboelse og 3 havelejere har bopæl uden for Esbjerg kommune i haveforeningen Sønderris, er ikke indgivet af kolonihaveforeninger  bestyrelse”.

Vi har set på sagerne og taget det op med dem, som det drejer sig om.

Mike var skuffet over måden, det er sket med anmeldelserne. Det burde være blevet holdt i egen kreds. Det var man enig i.

Formandens beretning blev godkendt.

4.

Årsregnskab ved kassereren med evt. revisionsberetning

Allan fremlagde og uddybede regnskabet.

Der var et overskud på depositum kontoen, som han ikke umiddelbart kunne forklare, men nok skal finde ud af.

På 2080 Renovation mangler beløbet 11.672,46.

Allan oplyste senere, at beløbet fejlagtigt var bogført under “leje og kontingenter”.  

Heinrich bemærkede, at depositum ikke stod på et garantkonto mere. Allan oplyste, at de stod på en lukket konto. Det samme gør depositum fra nøglerne. Kontoen skal forblive lukket. Det samme gælder kloakkontoen.

Johannes spurgte, hvornår vi var færdige med at betale til kloaken.

Allan oplyste, at det var vi senest i sidste kvartal 2021.

Hver have har p.t. en restgæld på kr. 5.580. Vi betaler 4% i renter, så det kan næsten ikke betale sig at indfrie lånet på nuværende tidspunkt. Ønsker man det, så skal Allan kontaktes.

Omar spurgte til vandafregningen.

Allan forklarede, at opkrævningen for 2018 først kommer i marts. Vi har brugt mere i 2018 end tidligere, hvilket er forståelig med den sommer, vi har haft. Dog skal de fleste have penge tilbage.

Årsregnskabet blev godkendt.

5.

Godkendelse af budgettet for 2019

Allan fremlagde budgettet og kom med uddybende forklaringer.

Der var en ændring til det udsendte. Konto 2060 er hævet med kr. 5000.

Vi havde tidligere snakket om en ny toiletbygning i forlængelse af Pilehuset. Det vil komme til at koste ca. 50.000, hvis vi selv bygger det (Ifølge Morten (arkitekt, have 61).

Hvordan skal det finansieres? Vi kan tage det fra kassebeholdningen, eller vi kan betale det med et engangsbeløb på kr. 1000 pr. have.(evt. afdrag)

Allan spurgte, om det var en god ide med en ny toiletbygning. Alle var positive.

Mike var bange for, at det blev dyrere for de medlemmer, som ikke bruger det, fordi som han mente de fleste have eget bad/bruse. De fleste har kun toilet, ikke brusebad. Allan svarede, at det ikke vil blive dyrere. Vi betaler jo også for det gamle hus fx strøm og vand, og så er det ikke engang vores eget.

Udgiften bliver kun for bygningen. Poul Erik mente, at vi også kunne tage lidt mere for leje af Fælleshuset. Anette foreslog et system til betaling af det varme vand (møntautomat), som man også har på campingpladser. Der findes forskellige muligheder. Nogle mente, der kunne opstå kø for at komme i bad, hvis vi kun havde én bruser, men det blev afvist, da vi aldrig har oplevet kø.

Mike foreslog, at man kunne registrere brugerne af toiletbygningen gennem brikken.

Diverse muligheder for betaling for vand etc. blev drøftet.

Bestyrelsen vil gå videre med planerne.

Vi har endnu ingen detaljerede tegninger/planer og priser  på huset, men så snart vi har det, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Poul Erik spurgte vedrørende de gamle nøgler. Om man fik pengene tilbage og det bekræftede Allan. Han mente ikke, at vi skulle aflevere dem endnu. Der er stadigvæk nogle, som bruger toiletbygningen. Tidspunktet for afleveringen vil blive meddelt senere.

Budgettet for 2019 blev godkendt.

6.

Indkomne forslag

6.1.

Fastsættelse af foreløbige datoer for fælles arbejde og høstfest (forslagstiller: Anette)

Datoer for fælles arbejde blev fastsat til den 27.4. og/eller den 4.5. Nøjagtig dato vil blive meddelt under flaghejsning den 6.4. (meddeles også skriftligt)

Høstfest vil finde sted den 24.8.2019

7.

Valg af kasserer

Allan blev genvalgt.

8.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Da både Anders (have 31), Vibeke (have 7) og Arlette (have 55) var på valg, blev det en skriftlig afstemning.

Anders og Arlette blev genvalgt.

9.

Valg af revisor for 2 år

Eydfinn blev genvalgt.

10.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Leif blev genvalgt.

Desuden stillede Vibeke (have 7) og Anders (have 43) op.

Der måtte stemmes skriftligt igen og Anders fik flertallet af stemmerne og blev dermed valgt.

11.

Valg af revisorsuppleanter for 1 år.

Anette (have 45) og Kaj (have 49) blev genvalgt.

12.

Valg af festudvalget for 1 år.

Alice (have 31), Poul Erik (have 59) Vibeke (have 7) blev genvalgt. Joan (have 93) blev valgt i stedet for Else Marie, som ikke ønskede genvalg.

13.

Valg til rengøring af toiletter

Else Marie blev genvalgt.

14.

Valg af medlemmer til opsætning og nedtagning af vandmålere.

Anders (have 31) og Arlette (have 55) blev valgt.

15.

Eventuelt.

Den planlagte ny toiletbygning var allerede blevet drøftet under ”pkt. 5 – godkendelse af budgettet for 2019”.

Flaghejsning den 6.4. - der kommer nærmere oplysninger senere.

 

Sønderris den 23.2.2019

Referent: Arlette

Dirigent: Omar El-shaka

Formand: Jan Wind

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Haveforeningen Sønderris www.hfsoenderris.dk

Generalforsamling i haveforeningen Sønderris lørdag den 24. februar 2018 kl.  10.00 i Pilehuset

Referat.

Der var 19 haver repræsenteret.

Vi startede som altid med brød og kaffe, hvorefter Jan bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Johannes blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet varslet rettidigt.

2. Valg af stemmeudvalg
Leif og Eydfinn blev foreslået og valgt.

3. Bestyrelsens beretning ved formanden

Vi har fået ny bom. Den kører rigtig fint, dog er der nogle, som har oplevet, at der er en tast, som ikke reagerer, når det regner. Det vil vi  holde øje med.

Der vil blive lagt et kabel under jorden ved bommen, så bommen åbner automatisk, når man kører ud. Dette for at undgå evt. hærværk af folk, som er smuttet ind på området uden brik/kode og så ikke kan komme ud. De kunne finde på at køre på bommen og dermed ødelægge den. Det er ret dyrt at få den repareret.

Det er totalt forbudt at brænde affald af i haverne ( haveaffald, køkkenaffald etc ). Der må dog laves bål med brænde, men alt andet er strengt forbudt (i hele Esbjerg kommune).  Det er heller ikke tilladt at smide haveaffald ud i læbæltet/ randbeplantningen.

Foreningen har fået MobilePay  (nr. 80 494)  og her er det meget vigtigt,  at man skriver,  hvad pengene er for. Fx hvis man køber en øl til fest, så skriv “øl eller fest”  i kommentaren, eller fx “sandpenge”.

Ellers får Allan meget svært ved at placere pengene det rigtige sted.

Så er der nogle, som gerne vil aflevere deres nøgler til den gamle bom. Der skal oplyses, at hvis vi får tekniske problemer, vil den gamle bom blive taget i brug og folk må derfor gå ind, hvis de har afleveret nøglen.

Der bliver kørt alt  for stærkt af nogle i haveforeningen. Det er uforsvarligt. Der er efterhånden mange børn på området. Så sæt farten ned på stierne.

På trailerpladsen står trailere,  som ikke på nogen måde er brugbare. De skal fjernes. Trailere, som skal stå der, skal som minimum være indregistrerede og brugbare. Bådtrailere osv. hører ikke til der. Desuden skal trailerne forsynes med de respektive havenumre.

Så er der lidt oplysninger om,  hvornår vi må opholde os/overnætte i haverne. Der står i vedtægterne, på hvilke datoer vi må benytte haven til natophold. Dette skal respekteres, ellers kan det ende med en opsigelse af lejemålet. Dette kommer fra kommunen og jeg er pålagt at opsige lejemålet straks, hvis overnatninger observeres.

Udlån/udleje af haven til ikke-familiemedlemmer er ikke tilladt.

Kredsen mangler PÅ SIGT folk til kredsvurderingen. Medlemmer, som kunne være interesseret, kan komme med rundt med en vurderingsmand og se, hvordan det foregår.

Vurderingsfolkene er dem, som vurderer husene inden de kan sælges.

Man kan kontakte Johannes, Eydfinn eller Jan, hvis man vil med ud og prøve.

Bombrikker til åbning af bommen fra bilen vil fremover koste 400 kr i depositum.

Heinrich havde følgende kommentar:

Ang. 200 kr. for brik til bom vil I hæve fra 200 til 400 kr. Dette er såmænd helt okay, men så synes jeg også, I lige skulle kræve depositum fra havelejerne, som havde have, da I indførte dette. Der kan lige så godt blive dårlige betalere mellem de eksisterende som evt nye lejere. Det kan ikke være meningen, at kun nye havelejere skal sættes i miskredit på det punkt, så de 5000,00  kr. må være lige for alle. Og de penge skal stå på en lukket konto, så de altid vil være tilstede for den eller de lejere, som opsiger deres lejemål.

Dette ville blive taget til efterretning og drøftet.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Årsregnskab ved kassereren med evt. revisionsberetning.

Allan uddybede nogle poster i regnskabet. Regnskabet ser fint ud, så der er ingen grund til en kontingentstigning.

Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af budgettet for 2018

Allan gennemgik budgettet. Der vil komme nogle udgifter i forbindelse af køb af hækplanter til medlemmer, hvis dele af hækken er blevet ødelagt af en benzinpumpe under kloakeringen.

Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag (fra bestyrelsen)

6.1.
Teksten i § 9 Ordensregler og Bestemmelser for Haveforeningen Sønderris”ændres til:

Støjende adfærd som for eksempel brug af motordrevne plæneklippere, generatorer, hækkeklippere etc. må kun ske i tidsrummet 8 – 21 og på søn- og helligdage kun fra kl. 8 – 12. Efter kl. 12 er det forbudt at anvende ovennævnte redskaber.
Anvendelsen/larmen må desuden aldrig være til gene for de andre beboere og arbejdet skal ophøre, hvis man bliver bedt om det.

Forslaget kunne ikke godkendes i denne form, men ved sletningen af ”helligdage” kunne alle godkende forslaget.

Så teksten i § 9 er nu følgende:

Støjende adfærd som for eksempel brug af motordrevne plæneklippere, generatorer, hækkeklippere etc. må kun ske i tidsrummet 8 – 21 og på søndage kun fra kl. 8 – 12. Efter kl. 12 er det forbudt at anvende ovennævnte redskaber.
Anvendelsen/larmen må desuden aldrig være til gene for de andre beboere og arbejdet skal ophøre, hvis man bliver bedt om det.

6.2. Forslag til vedligeholdelse af haverne. (hækkene og stien)

I tilfælde af misligholdelse af hækkene på ydersiden samt stien uden for haverne vil der blive sat en havemand på opgaven på havelejerens regning.

Efter en længere diskussion blev også denne tekst ændret og lyder nu sådan:

Ved misligholdelse af hækkene samt stien (1 m ud) bliver der udsendt én advarsel med en 14 dages frist til at få ordnet det. Sker dette ikke, vil der blive sat en havemand på for lejerens regning.

Forslaget revurderes på næste generalforsamling.
Forslaget blev derefter godkendt.

7. Valg af formand for 2 år. 
Jan (have 37) blev genvalgt.

8. Valg af revisor for 2 år
Johannes  (have 5) blev genvalgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Hardy (have 25) blev genvalgt.

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 
Leif (have nr. 17) blev genvalgt. 
og Anders (have 31) blev også genvalgt.

11. Valg af revisorsuppleanter for 1 år.
Anette (have 45) blev valgt)og Kaj (have 49) blev genvalgt.

12.Valg af festudvalget for 1 år.
Tina (have nr. 37) blev genvalgt, Vibeke Nielsen (have nr. 7) blev valgt.

Efterfølgende ønskede Alice (have nr. 31) også at indtræde i festudvalget.

13. Valg til rengøring af toilette.
Else-Marie (have 71) blev genvalgt.

14. Valg af medlemmer til opsætning og nedtagning af vandmålere.
Jan (have 37) og Peter (have 91) blev genvalgt.

15. Eventuelt.

Der var en diskussion om høstfesten. Flere ønskede starten ved middagstid, så børnefamilier også kunne være med. Der var stor tilslutning til det forslag.

Da vi har mange medlemmer, som ikke deltager i høstfesten, luftede Jan tanken om at opkræve den egenbetaling vi betaler til høstfesten over kontingentet. Måske kunne vi på denne måde flere medlemmer til at deltage.

Der var ingen stor tilslutning til ideen.

Johannes takkede for god ro og orden.

Formand:

Jan Wind

Dirigent:

Johannes Olsen

Referent:

Arlette Skodborg-Jørgensen

 

 *************************************************************************

Generalforsamling i kolonihaveforeningen lørdag den 25.2.2017 i Pilehuset.

 

Referat

 

21 haver var repræsenteret.

 

Jan bød velkommen og kom med nogle praktiske oplysninger omkring brugen af toilettet.

 

Pkt. 1 Valg af dirigent

 

Leif Poulsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet varslet rettidigt.

 

Pkt. 2 Valg af stemmeudvalg

 

Johannes og Eydfinn blev valgt.

 

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning ved formanden.

 

Der er kommet nye lejere til i årets løb. De bydes hermed velkommen.

 

Randbeplantningen bliver brugt til affald, byggematerialer, haveaffald og udbyggelse af egen have. Det må man ikke og der skal ryddes op inden sæsonstart. Kommunen kommer ud og tjekker.

 

Vi har dog fået lov at beholde vores åbning i baghækkene (for at kunne klippe hækken fra ydersiden).

 

Så er der blevet bygget en del nyt. Dejligt at se.

 

De, som endnu ikke har fået godkendt deres byggeri, anmodes om at få det gjort snarest, så de kan få deres ibrugtagningstilladselse.

 

Alle har fået kloak på plads. Vi er de bedste på dette punkt. Meget flot arbejde.

 

Der har været en gaseksplosion i Skibhøj. Husk at passe på alle sammen og få tjekket jeres installationer engang imellem.

 

Johannes spurgte om den nye ejererklæring, som ved salg af huse vil blive udleveret. Interesserede kan dog få det udleveret, hvis de ønsker det.

 

Det blev pointeret meget kraftigt, at randbeplantningen ikke må beskæres af foreningens medlemmer. Ønsket om beskæring skal fremsættes over for bestyrelsen, som så vil sørge for, at der sker en beskæring. (krav fra kommunen)

 

Randbeplantningen må heller ikke være en del af kolonihaven. Så affald og lignende skal fjernes inden sæsonstart. Det må godt opbevares i ens egen have.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Pkt. 4 Årsregnskab ved kassereren med evt. revisionsberetning

 

Allan uddybede nogle poster i regnskabet.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt 5 Godkendelse af budgettet 2017

 

Allan oplyste vedrørende kloakeringen, at vi er færdige med at betale i 2023 1. kvartal. Da har hver have betalt kr. 18495 inkl. renter. Sidste indbetaling sker i 2. kvartal 2022. De sidste to kvartaler er blevet betalt inden vi startede med den egentlige afbetaling.

 

Budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 6 Indkomne forslag

 

6.1.Ny elektrisk bom. 

 

Bestyrelsen har fået et tilbud på den slags bomme, som også bruges på de kommunale parkeringspladser. Den er i aluminium og har farvet bånd på.

 

Prisen er 25.000 kr. i indkøb. Den kan drives enten med solcelle og batteri eller 220 V.

 

Vi skal selv montere den.

 

Det drejer sig om en hydraulisk bom. En elektrisk bom koster 20.000, men den hydrauliske er mere stabil.

 

Den kan programmeres via pc – telefon – fjernbetjening. Fjernbetjeningen koster ca. 400 kr. og skal købes af lejerne. De kan ved evt. salg videregives til en ny lejer.

 

Den kan kodes til åbning/lukning på bestemte tidspunkter. 

 

Vi vil beholde den gamle bom som nødbom. Det var lidt diskussion om vi skal beholde den eller ej. Dette vurderes på et senere tidspunkt. 

 

Der blev stemt om vi skal have den nye bom. Flertallet var for det. 

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Pkt. 7 Valg af næstformand for 2 år.

 

Peter blev genvalgt. 

 

Pkt. 8 Valg af kasserer for 2 år.

 

Allan blev genvalgt.

 

Pkt. 9 Valg af revisor for 2 år

 

Eydfinn blev genvalgt.

 

Pkt. 10 Valg af revisor for 1 år

 

Johannes blev genvalgt.

 

Pkt. 11. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

 

Arlette blev genvalgt.

 

Pkt. 12 Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

 

Leif blev genvalgt. Anders (have 31) blev valgt.

 

Pkt. 13 Valg af revisorsuppleanter for 1 år.

 

Gunnar og Kaj blev genvalgt.

 

Pkt. 14 Valg af festudvalget for 1 år.

 

Tina (have 37) og Poul Erik (have 59) blev valgt. Else Marie blev genvalgt. (Hardy er repræsentant for bestyrelsen og skulle ikke vælges).

 

Pkt. 15 Valg til rengøring af toiletter

 

Else Marie blev genvalgt.

 

Pkt. 16 Valg af medlemmer til opsætning og nedtagning af vandmålere.

 

Jan og Peter blev genvalgt.

 

Pkt. 17. Eventuelt

 

Allan oplyste, at vandpengene vil blive afregnet, næste gang vi får en opkrævning.

 

Der blev diskuteret, hvordan man evt. kunne sikre vandmålerne ved frost. Det er næsten umuligt.

 

Aage havde nogle spørgsmål vedrørende vores kollektiv forsikring. Han havde tilsyneladende glemt at opsige den tidligere forsikring og betalte derfor til to.

 

Vi har for kort tid siden fået den ny, rettede police tilsendt. Der var nogle fejl i husnumrene.

 

Lis havde, ligesom en del andre medlemmer, problemer med det opsatte pigtråd i en af haverne.

 

Dette er heller ikke lovligt og skal pilles ned snarest.

 

 

 

Leif takkede for god ro og orden. 

 

Sønderris den 25.02.2017

 

 

 

Formand:

 

Jan Wind

 

Dirigent:

 

Leif Poulsen 

 

Referent:

 

Arlette Skodborg-Jørgensen

 

 

 

*****************************************************

Generalforsamling i kolonihaveforeningen onsdag den 24.2.2016 kl. 19.00 i Pilehuset.

Referat

Der var 24 haver tilstede. Kesse bød velkommen og kom med nogle praktiske oplysninger omkring brug af toilettet.

1.

Valg af dirigent

Leif (have 17) blev foreslået som dirigent og han modtog valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet varslet rettidigt.

2.

Valg af stemmeudvalg.

Eydfinn og Johannes blev valgt.

Eydfinn spurgte, om der ikke var glemt et punkt på dagsordenen – valg af revisor. Det var der ikke. Revisoren bliver valgt hvert andet år.

3.

Bestyrelsens beretning ved formanden.

Følgende er sket i det forløbne år i foreningen. Vi har fået et par nye havelejere, som vi hermed byder velkommen.

Vi har fået lagt strømmen om i fælleshuset, hvilket medførte en del ekstraarbejde, men det blev godt.

Vi har desuden fået installeret nyt komfur og opvaskemaskine. På længere sigt vil vi nok også få varmt vand i huset, som vil være et stort plus.

Efter flere års kamp er der endelig sket noget med afvandingen i den nederste del af foreningen, så overfladevandet ikke længere løber ind i haverne. Der er så stadigvæk vandet ud fra engen, men det bliver nok meget svært at få gjort noget ved det.

Det har i det forløbne år været godt gang i byggeriet i foreningen, hvilket er dejligt at se.

I den forbindelse skal jeg bede dem, som endnu ikke har fået færdigmeldt deres byggerier, om at gøre det snarest, så I kan få udstedt ibrugtagningstilladelse.

Beretningen godkendt.

4.

Årsregnskab ved kassereren med evt. revisionsberetning.

Jesper spurgte, hvad vores kollektiv forsikring dækkede. Allan/bestyrelsen lovede at undersøge det. Ved indbrud skal formanden kontaktes, da det er en kollektiv forsikring.

Johannes oplyste, at forsikringspolicen lå på forbundets hjemmeside.

http://www.kolonihave.dk/medlemmer/forbundets-forsikringsordninger

Regnskabet godkendt.

5.

Godkendelse af budgettet.

Allan havde fået et tilbud om en bom, som kunne betjenes via mobiltelefon. Problemet er, at bommen ofte ikke bliver lukket. Det foreløbige tilbud var på kr. 20.000. Det kan blive billigere, såfremt endnu flere kolonihaver er interesserede. Jesper spurgte på bommens materiale. Den skal kunne modstå noget.

Budgettet godkendt.

6.

Indkomne forslag

6.1.

Forhøjelse af leje for Pilehuset fra kr. 400 til kr. 600.

Nogle, blandt andet Kurt, mente det var for meget, da medlemmerne selv havde bekostet huset. Nogen foreslog to priser: kr. 400 for medlemmerne og kr. 600 for udefra kommende.

Det kan man ikke styre, og faktisk er der kun medlemmerne, som må leje huset.

Afstemning om kr. 600,00 med håndsoprækning.

Flertallet var for – 6 imod.

Forslaget vedtaget.

Kurt klagede over, at huset ikke var gjort rent, da de skulle bruge det.

Det skal kontrolleres bedre i fremtiden.

Længere diskussion vedrørende rengøringen.

Huset skal være rengjort.

6.2

Frivillige til diverse opgaver på fællesarealerne.

Følgende meldte sig:

John (have 45), Poul Erik(59) og Jesper (have 83) til bl.a. græsslåning. Dette skal gøres 2 – 3 gange pr. år.

Jan og Allan tager sig af randbeplantningen.

Svend Aage og Poul Erik har gjort stien over engen bredere. (Dejligt).

7.

Valg af formand for 2 år.

Jan Wind (have 37) blev valgt.

8.

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

Hardy (have 25) blev genvalgt.

9.

Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år.

Leif (have 17) og Eydfinn (have 63) blev valgt.

10.

Valg af revisorsuppleanter for 1 år.

Både Gunnar (have 9) og Kaj (have 49) blev genvalgt.

11.

Valg af festudvalget for 1 år.

Alle undtagen Poul Erik blev genvalgt. Birgitte (have nr. 43) blev valgt i stedet for Poul Erik.

12.

Valg til rengøring af toiletter.

Else-Marie (have 71) blev genvalgt.

13.

Valg af medlemmer til opsætning og nedtagning af vandmålere.

Jan (have 37) og Peter (have 91) blev genvalgt.

14.

Eventuelt.

Orientering om gasinstallationer ved Allan.

Allan oplyste, at gasinstallationer skal være godkendte for at være lovligt, Det skal dokumenteres. Gasrapporten skal skrives under af ”gasmanden” og man må godt kontakte Allan desangående. 

Man må kun have en 11 kg’s eller to 5 kg’s gasflasker inde i huset.

Man må heller ikke bare føre en slange igennem væggen. Man skal bruge kobberrør.

Tom sagde, at det samme gjaldt for solceller. Installationen af dem skal også være godkendt af en elektriker. (Tom er elektriker).

 

*********************************************************************

 

Afbrænding af affald er FORBUDT ifølge lokalplanen. Der må heller ikke afbrændes i en tønde.

*********************************************************************

Flaghejsning den 2.4.2016 kl. 09.00.

Vi markerer starten af havesæsonen med flaghejsning og morgenkaffe i Pilehuset.

 

*********************************************************************

Ensrettede stier 

Kesse forklarede, hvorfor vi skal have ensrettede stier. Visse steder kan to biler ikke passere hinanden efter at vi har fået kloakeret og drænet.

På hjørnerne ved have nr. 43 (Birgitte og Anders) og have nr. 99 (Edmund) er stien ret ødelagt af både vand og biler/lastbiler. For fremtiden skal lastbiler ikke have lov at køre forbi dér. 

Der vil blive sat skilte op snarest.

Eli klagede over, at der tit holdt to biler på hjørnet ved have nr. 43, så man ikke kunne komme forbi.

Længere diskussion om det. 

Der er kommet nye vedtægter, som er blevet lagt på hjemmesiden.

 

Leif takkede for god ro og orden og festudvalget og bestyrelsen, i særdeleshed Kesse som afgående formand, for det udførte arbejde.

 

Dirigent

 

Leif Poulsen

 

Sønderris, 24.2.16

 

referent: Arlette

 

**************************************************

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt i Pilehuset den 19.2.2015 kl. 19:00.

Tilstede var 27 haver.


1.Valg af dirigent.

Leif (have 17) blev valgt.  Han konstaterede, at generalforsamlingen var blevet varslet rettidigt.


2.Valg af stemmeudvalg.

Johannes (have 5) og Eydfinn (have 63) blev valgt.


3.Bestyrelsens beretning ved formanden.


Ja, så er der gået endnu et år i vores haveforening.

Vi har i det forløbne år som bekendt mistet vores gamle kasserer Jens og der var kommet en ny, men det var desværre en lidt større opgave at få styr på og overflytte, så vi var nødt til at trække på gamle kræfter som kendte til systemet. Selv han erkendte, at det var lidt problemer med regnskabssystemet og pbs, men det skulle der være kommet styr på nu.
Vi har haft hovedvægten lagt på kloakeringen, som vi efter min mening er sluppet rimeligt igennem. Der er stadig nogle haver, som mangler at blive koblet på, men de har jo frist til september til at få det gjort.
Der har været meget skriveri og diskuteren samt møder med kommunen og Skov- og naturstyrelsen omkring problemet med vandet i de nederste haver, og for at sige det mildt, så har de været tunge at danse med, da de ikke rider samme dag som de sadler. De har dog erkendt, at de har et problem som de skal gøre noget ved. Desværre er de ikke nemme at få i omdrejninger, men jeg kan kun sige, at jeg vil blive ved med at skrive og ringe og rykke, men må erkende, at det er en træls samarbejdspartner, for noget skal der gøres. Vi kan ikke byde dem, der har haverne, dette og det er ikke blevet bedre efter det har været gravet op.
Angående fremtidige målerbrønde til vandmålere skal de være godkendte til formålet. Desuden skal de sidde ved indgangen og være let tilgængelige.
Vi har investeret i en ny havetraktor i det forgangne år, så den skulle kunne holde de næste del år.
Vi fik et meget fordelagtigt tilbud på forsikringer gennem Kolonihaveforbundet. Dette var på et tidspunkt, hvor Codan havde bebudet kraftige stigninger .        

Ting vi ser frem til i det næste år, er at vi skal have mere grus på vejen og have lidt jord kørt på plænen ved fælleshuset, samt have etableret sand- og grusplads ved siden af skuret.  Der har også været ønsker om at overdække terrassen uden for Pilehuset, hvilket jo også kunne være godt. Det er noget, vi skal have regnet på, da det jo nok vil koste lidt penge, og skal vi have det lavet, så skal det laves rigtig og i stil med Pilehuset.
Så håber jeg, at jeg har husket det hele, ellers må vi jo lige tage det op . TAK

Johannes havde et spørgsmål vedr. evt. rentefradrag af det lån, som blev optaget i forbindelse med kloakeringen. Allan og Kesse oplyste, at lånet er optaget af kredsen, ikke af medlemmerne. Allan undersøger det.

Anette spurgte om forsikringen - Det vil Allan komme ind på efter punkt 5.


Beretningen blev godkendt.


4.Årsregnskab ved kassereren med evt. revisionsberetning.

Allan fremlagde regnskabet, som var blevet kontrolleret og godkendt af revisorerne Eydfinn og Johannes.

Allan redegjorde for regnskabet. Der har været en del problemer efter Jens’s død, men dem har Allan nu fået styr på.  Næste opkrævning af kontingentet bliver højst sandsynligt på PBS (Nets). Vi har tidligere været registreret under vore respektive husnumre. Da vi nu har fået nye numre bliver vi nødt til at tilmelde os på ny. Vi vil derfor få en opkrævning fra PBS (Nets) med debitornummer, så vi igen kan tilmelde os med de rette oplysninger.

Alle, som har penge til gode, vil snart få dem.


Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.


5.Godkendelse af budget for 2015

Allan forklarede den nye udskrift af regnskabet hhv. budgettet. (nyt regnskabsprogram” Winkas”)

Vi skal fra i år betale vandafledningsafgift, men det er kun omkring kr. 100 pr. år/have.

Komfuret i Pilehuset skal formentlig skiftes ud. Det lugter af gas, når den er i brug.

Der har også været et ønske om varmt  vand i Pilehuset. Det vil Kesse snakke med Leif om.

Ellers skulle der ikke være de store udgifter i 2015.


Budgettet blev godkendt.


Allan udleverede derefter et skema, hvoraf der fremgik, hvad vi hver især skal betale af forsikringspræmie.


Den 1.3.15 vil der blive opkrævet kr. 676,00 hos dem, som har valgt den ny forsikring (dækker brand, kasko og indbo for perioden 1.3. - 31.12.15)

Pr. 1.1.2016 er beløbet kr. 880,00 for hele 2016.


Den 1.3.15 vil der blive opkrævet  kr. 138,00 (brand) hos dem, som ikke er med i den ny forsikringsaftale. (dækker for perioden 1.6. til 31.12.15).

Den 1.1.16 er beløbet kr. 235,00 for hele 2016.


Forsikringen dækker maks. 50 m2 hus plus terrasse og maks. 6 m2 udhus samt kr. 75.000 indbo.


Der blev spurgt, om man kunne få en rørskadeforsikring med i denne forsikring.

Hvis man vil have det, vil man ikke kunne være med i den nye aftale, da alle forsikringer skal være ens. Desuden vil installationen også skulle være godkendt af en autoriseret installatør.


Allan havde glemt at tage forsikringsbetingelserne med. De vil derfor blive udleveret på et senere tidspunkt.


6.Indkomne forslag

Begge forslag blev godkendt. (ændring af §§ 9 og 11 - ordensregler) Se opslag i opslagstavlen ved Pilehuset og/eller på hjemmesiden


7.Godkendelse af vedtægternes § 4.4. (Betaling af depositum)

Blev godkendt.


8.Valg af næstformand for 2 år.

Peter (have 91) blev genvalgt.


9.Valg af kasserer

Allan (have 71) blev valgt.


10.Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år.

Arlette (have 55)  blev genvalgt.


11.Valg af revisor for 2 år.

Eydfinn (have 63) blev genvalgt.


12.Valg af suppleanter til bestyrelsen

Jan Wind (have 37) og Eli (have 51) blev genvalgt.


13.Valg af revisorsuppleanter for 1 år.

Gunnar (have 9) blev genvalgt og Kaj (have 49) blev valgt.


14.Valg af festudvalg

Poul Erik (have 59) blev genvalgt. Lone (have 33) og Else Marie (have 71) blev valgt.  Hardy (have 25) deltager som bestyrelsesmedlem.


15.Valg til rengøring af toiletter

Else Marie (have 71) blev genvalgt,


16.Valg til opsætning og nedtagning af vandmålere.

Jan (have 37) og Peter (have 91) blev genvalgt.


17.Eventuelt.

Information vedr. udlejning af Pilehuset.

Der vil blive oprettet en bankkonto, hvorpå man i fremtiden skal indbetale depositum/leje til huset. Dette ønskes for at undgå at skulle have mange kontanter liggende.

****************************************

Kurt ønskede mere porcelæn i Pilehuset. Det kan købes billigt hos fx Harald Nyborg. Hvis vi køber til 75 personer, så skulle der være nok.

*****************************************

Der blev spurgt, hvor mange personer der egentligt måtte være i Pilehuset.

Vi mener ca. 40 - 50.


Vi burde nok anskaffe et par brandslukkere - for en sikkerheds skyld.

******************************************

På længere sigt kunne vi tænke os en overdækket terrasse, men den skal så være i stil med Pilehuset. Desuden skal der være aftræk/åbning, så man kan grille.  

******************************************

Leif takkede for god ro og orden og bestyrelsen og festudvalget for det udførte arbejde.


Dirigent

Leif Poulsen


Referent:

Arlette Skodborg-Jørgensen

 

Sønderris, 19.02.2015